Personuppgifter

Solsystemet behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om att bli kund hos oss.

De personuppgifter Solsystemet kan komma att behandla är:

Dina person och kontaktuppgifter: namn, underskrift, e-postadress, telefonnummer och postadress.
Utöver de uppgifter som du lämnar till oss genererar vi ett kundnummer när du blir kund hos oss.
Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla
våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott
eller annat missbruk.

Inspelningar i kamerabevakning

Våra solotek är utrustade med bevakningskameror med inspelning av bilder, aldrig ljud. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. Detta i syfte att öka tryggheten för våra kunder och medarbetare och för att skydda våra tillgångar.

Inspelat material från kamerabevakning i butik sparas maximalt i en månad. Undantag gäller om materialet blir föremål för en polisanmälan, då materialet behöver sparas under den tid polisen har behov av materialet.

Gällande inspelningar från kameraövervakning kan vi komma att dela inspelat material med polis vid utredning av brott.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen av att förebygga, förhindra eller utreda brott. Det innebär att vi anser att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen. I vår bedömning har vi beaktat hur våra kameror är uppsatta, att det är allmänt och vanligt förekommande med kamerabevakning av butiker på motsvarande vis samt att kamerabevakningen följer de regler som stipuleras i kamerabevakningslagen 2018:1200.

Ålderskontroll

Vid försäljning av entrékort till soloteken gör en ålderskontroll genom din legitimation.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.

Solsystemet vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss via e-post: kontakt@solsystemet.eu